Všeobecné obchodní podmínky

 

Proč SiteOne
Vytisknout stránku Doporučit stránku Slovník pojmů

1.0 O dokumentu

1.1 SiteOne, s. r. o. (dále jen „Dodavatel“)

je na základě živnostenských oprávnění poskytovatelem následujících služeb (dále jen Služby):

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SiteOne, s. r. o. (dále jen Podmínky) stanovují základní podmínky pro poskytování služeb uvedených v tomto článku. Podmínky a Uživatelské zadání tvoří obsah Smlouvy.


1.1.1 Veškeré služby, které se řídí těmito Podmínkami, jsou poskytovány na základě platné Smlouvy uzavřené mezi Klientem a dodavatelem.

1.1.2 Dodavatel si vyhrazuje právo změnit Podmínky a Ceník. Oznámení o změně Podmínek a Ceníku je Dodavatel povinen Klientovi oznámit formou zprávy zaslané na e-mail Klienta uvedený ve Smlouvě jako kontaktní e-mail a zveřejněním nových Podmínek a ceníku na www stránkách Extranetu Dodavatele (http://extranet.siteone.cz ) alespoň 1 měsíc před nabytím platnosti těchto Podmínek Ceníku.

1.1.3 V případě rozporu mezi ujednáními jednotlivých smluvních dokumentů platí následující pořadí právní závaznosti: (a) Smlouva, (b) Uživatelské zadání, (c) Ceník, (d) Podmínky

1.1.4 Je-li Smlouva (či jakýkoliv smluvní dokument - včetně Podmínek) vyhotovena v jiné jazykové verzi než české, je jejich česká verze rozhodná a závazná.

1.1.5 Tyto Podmínky vstupují v platnost dnem 1. ledna 2006 a nahrazují předchozí Všeobecné obchodní podmínky.

2.0 Pravidla komunikace

2.1 Veškerá komunikace týkající se smluvního vztahu musí být vedena písemnou formou:

2.1.1 Písemná forma je zachována, je-li úkon činěn faxem, elektronicky nebo zasláním požadavku na Extranet Dodavatele. Podpisy Klienta či Dodavatele mohou být nahrazeny mechanickým vyjádřením v síti internet, neboť je to s ohledem na charakter služeb obvyklé.

2.1.2 Smluvní strany jsou povinny bezodkladně oznámit druhé straně veškeré změny svých identifikačních údajů, včetně kontaktů uvedených ve Smlouvě, nejpozději však do 7 dnů od okamžiku, kdy změna nastala.

3.0 Cenotvorba

3.1 Služby

Ceny a cenové podmínky za Služby jsou uvedeny ve Smlouvě a blíže specifikovány v Uživatelském zadání, jehož součástí je podrobná kalkulace.

3.2 Ostatní práce

Ceny ostatních prací, které nejsou uvedené ve Smlouvě nebo Uživatelském zadání, se řídí platným Ceníkem Dodavatele.

4.0 Platební podmínky

4.1 Klient i dodavatel

4.1.1 Klient se zavazuje platit řádně cenu za poskytnuté Služby sjednané ve Smlouvě a blíže specifikované v Uživatelském zadání. V případě změny požadavků v průběhu vývoje je možné tuto cenu po vzájemné dohodě upravit.

4.1.2 Úplata za případné další práce bude stanovena na základě aktuálního ceníku Dodavatele platného v den podpisu této smlouvy, tento ceník je uveden v příloze Smlouvy. Nad rámec zde uvedené úplaty nemá Dodavatel nárok na jakoukoliv jinou odměnu v souvislosti s využitím ze strany Klienta (či se zisky plynoucími klientovi z využití) plnění poskytnutých Dodavatelem na základě Smlouvy.

4.1.3 Za poskytnuté služby Dodavatel vystavuje Klientovi vyúčtování ve formě faktur. Dodavatel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu i v jiné formě než tištěné, např. elektronicky.

4.1.4 Faktury budou náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a zejména pak:

4.1.5 Klient má právo vyžádat si ke každé faktuře vystavené Dodavatelem podrobný časový a úkonový rozpis prací provedených v rámci fakturovaného plnění.

4.1.6 Účtovaná částka musí být připsána na účet Dodavatele, uvedený na faktuře, nejpozději v den splatnosti, jinak je Klient v prodlení. Splatnost faktury s vyúčtováním ceny za poskytnutou Službu je 14 dní od data jejího vystavení, pokud se Dodavatel a Klient ve Smlouvě nedohodli jinak.

4.1.7 V případě prodlení se zaplacením splatné faktury se obě strany dohodly na smluvním úroku z prodlení ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení. Tento úrok Dodavatel vyúčtuje.

4.1.8 Je-li Klient v prodlení s úhradou ceny za poskytnutou Službu, a ani po výzvě k zaplacení nezjednal nápravu, má Dodavatel právo zamezit Klientovi aktivní přístup ke všem Službám (a to až do doby úplného zaplacení dlužné částky).

4.1.9 Dodavatel provádí vyúčtování následujícím způsobem:

4.1.10 Klient má právo vrátit faktury do dne splatnosti, pokud Dodavatel nedoloží nárok na částku Smlouvou nebo jejími přílohami, nebo pokud faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v bodě 4.1.4. nebo pokud je bude obsahovat v nesprávné výši. Při vrácení faktury je Klient povinen vyznačit důvod vrácení. V případě vrácení faktury Klientem Dodavateli se ruší doba její splatnosti a počíná běžet od počátku dnem vystavení nové faktury splňující požadavky stanovené Smlouvou.

5.0 Smluvní vztah

5.1 Vznik smlouvy

5.1.1 Smlouvu je možné uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. Není-li ve smlouvě vyznačena doba jejího trvání, platí, že je uzavřena na dobu neurčitou.

5.1.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.2 Změna smlouvy

5.2.1 Smlouva může být měněna pouze písemně, formou číslovaných smluvních dodatků, které odsouhlasí obě smluvní strany.

5.3 Ukončení smluvního vztahu

5.3.1 U Smlouvy uzavřené na dobu určitou se smluvní vztah ukončuje uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy nebo po vzájemné dohodě smluvních stran.

5.3.2 U Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou je možné smluvní vztah ukončit písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně.

5.3.3 Dodavatel i Klient mohou odstoupit od Smlouvy v případech uvedených v další části tohoto článku. Odstoupením, které je účinné ke dni písemného doručení, se Smlouva ruší ke dni doručení a strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání.

5.3.4 Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Dodavatel porušuje závažným způsobem Smlouvu a Podmínky, přestože byl na porušování písemně upozorněn a byla mu poskytnuta přiměřená doba na odstranění závadného stavu, nebo je Dodavatel opakovaně v prodlení s předáním Díla.

5.3.5 Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Klient porušuje závažným způsobem Smlouvu, přestože byl na porušování písemně upozorněn a byla mu poskytnuta přiměřená doba na odstranění závadného stavu, nebo je v prodlení s úhradou dohodnuté platby delším než 1 měsíc.

5.3.6 Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně.

6.0 Odpovědnost za škodu

6.1 Klient i dodavatel

6.1.1 Obdrží-li Klient přístupové údaje pro užívání Služby, je povinen je chránit před znepřístupněním třetím osobám. Za zneužití Služby v důsledku zpřístupnění přístupových údajů odpovídá Klient.

6.1.2 Dodavatel neodpovídá za správnou funkci serveru ani počítače, na kterém je umístěno Dílo zpřístupňující data uživatelům sítě Internet, ani za správnou funkčnost internetového spojení k provozovateli takového serveru, pokud zmiňované služby Klientovi sám neposkytuje.

6.1.3 Dodavatel není odpovědný za obsah prezentovaných dat, ani za správnost dat co se týká autorského a trestního práva.

6.1.4 Pokud dojde ze závažných technických nebo provozních důvodů k omezení nebo přerušení poskytování služeb zákazníkovi, obnoví Dodavatel poskytování služeb ihned, jakmile to bude možné.

6.1.5 Materiály dodané jako podklady Dodavatel nemá povinnost archivovat, pokud se s Klientem nedohodli jinak.

7.0 Ochrana dat

7.1 Klient i dodavatel

7.1.1 Klient i Dodavatel považují za důvěrné všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy, nebo které získají v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.

7.1.2 Dodavatel může užít ke splnění libovolné části Smlouvy třetích osob, za jimi učiněné úkony však odpovídá, jako by je činil sám a je povinen zavázat tyto třetí strany mlčenlivostí tak, jak je sám mlčenlivostí vůči Klientovi vázán.

7.1.3 Při uzavírání Smlouvy je Klient povinen sdělit Dodavateli své osobní a jiné údaje.

7.1.4 Klient dává Dodavateli souhlas s využitím svých údajů k obchodním a marketingovým účelům. Tento souhlas může kdykoliv odvolat.

8.0 Závěrečná ustanovení

8.1.1 Právní vztahy neupravené Smlouvou a těmito Podmínkami se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se podle předpisů práva občanského. Nelze-li je řešit ani podle těchto předpisů, posoudí se podle obchodních zvyklostí, a není-li jich, podle zásad, na kterých spočívá Obchodní zákoník.

8.1.2 Klient i Dodavatel dbají o to, aby případné rozpory mezi nimi byly odstraněny především jejich dohodou.

8.1.3 Ukáže-li se, že některé ustanovení je neplatné nebo neuplatnitelné, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti a strany se zavazují jednáním taková ustanovení nahradit ustanoveními platnými a uplatnitelnými se shodným nebo obdobným významem.

8.1.4 Dodavatel i Klient se zavazují aktuálně platné Podmínky dodržovat. Podpisem Smlouvy Klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Podmínek a souhlasí, že se bude řídit jejich ustanoveními.

8.1.5 Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na stránkách Extranetu http://extranet.siteone.cz.

8.1.6 Uzavřením Smlouvy Klient Dodavateli potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a Uživatelským zadáním a že s nimi souhlasí.

9.0 Zvláštní část podmínek

9.1 Webové prezentace a aplikace a grafické práce (dále jen Dílo) - Práva a povinnosti Klienta

9.1.1 Veškeré úkony Dodavatele činěné na základě Smlouvy musí být předem schváleny Klientem. Klient má právo vyžadovat před začátkem prací na vybraném úkolu samostatnou cenovou kalkulaci, která mu bude předána ke schválení. Schválení je možné písemně, faxem, e-mailem, nebo zprávou zaslanou na Extranet Dodavatele http://extranet.siteone.cz.

9.1.2 Klient se zavazuje předávat Dodavateli informace a podklady nezbytné pro plnění Smlouvy ve lhůtách dle dohody smluvních stran. K takovéto součinnosti pro provedení Díla je Dodavatel oprávněn Klienta vyzvat písemnou formou alespoň 3 dny předem.

9.1.3 Podklady nezbytné pro plnění Smlouvy se Klient zavazuje předávat v dohodnuté formě.

9.1.4 V případě, že Klient nesplní včas některé ze svých povinností (zejména předání podkladů, obrazových materiálů, schválení grafických změn Díla, potřebnou součinnost apod.), prodlužuje se termín předání díla minimálně o dobu tohoto zpoždění.

9.1.5 Dodavatel bude Klienta informovat o stavu prací na provádění Díla průběžně a vždy pak na požádání Klienta bez zbytečného odkladu. Klient se zavazuje toto své oprávnění nezneužívat.

9.1.6 Klient je povinen převzít od Dodavatele řádně provedené Dílo. Za okamžik splnění závazku Dodavatele provést Dílo je podle těchto Podmínek považován okamžik převzetí Díla Klientem potvrzením předávacího protokolu.

9.1.7 Převzetím Díla se rozumí prezentace Díla Dodavatelem Klientovi dle pokynů Klienta tak, aby Klient měl možnost porovnat skutečné vlastnosti Díla s popisem Díla v Uživatelském zadání. Předání bude uskutečněno v termínu a v místě předem dohodnuté smluvními stranami. Klient je povinen se předání zúčastnit a po jeho provedení potvrdit svým podpisem předávací protokol o převzetí Díla, popř. odmítnutí převzetí.

9.1.8 Grafické a programátorské práce budou probíhat na prostředcích Dodavatele. Potřebné prostředky pro provozování Díla, s podporou technologií specifikovaných Uživatelském zadání, zajistí Klient, pokud se Klient a Dodavatel nedohodli jinak.

9.1.9 Klient není po dobu záruky oprávněn zasahovat do zdrojových souborů ani s nimi jinak manipulovat. Dodavatel nezodpovídá za případné chyby způsobené zásahem Klienta nebo třetí strany do zdrojových kódů nebo jinou manipulací se zdrojovými soubory.

9.1.10 Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že v rozsahu, ve kterém mají Služby poskytnuté Dodavatelem povahu počítačového programu, se tyto služby řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a zejména pak režimem upravujícím zaměstnanecké dílo. Pro ostatní služby Dodavatele, které mohou být považovány za autorská díla, Dodavatel tímto poskytuje Klientovi výhradní licenci ke všem způsobům užití takových děl v rozsahu neomezeném, a to i bez omezení co do území, času či množstevního rozsahu užití. Klient není povinen tuto licenci využít a je oprávněn ji bez dalšího poskytnout třetí osobě. Je též oprávněn předmětná díla dle vlastního uvážení upravovat či jinak měnit; toto se netýká záruční doby: v případě, že bude Klient v upravovat zdrojové soubory Díla v záruční době, nebude se na něj záruka vztahovat – dle bodu 9.1.10. Odměna náležící Dodavateli za poskytnutí licence a ostatních uvedených oprávnění Klienta je již v plné výši zahrnuta v úplatě za služby dle ustanovení Smlouvy.

9.2 Webové prezentace a aplikace a grafické práce (dále jen Dílo) - Práva a povinnosti Dodavatele

9.2.1 Dodavatel je povinen respektovat časový harmonogram prací odsouhlasený oběma stranami ve Smlouvě.

9.2.2 Dodavatel není v prodlení s dodáním Díla nepřevezme-li Klient řádně dodané Dílo nebo nebude-li poskytovat řádně součinnost.

9.2.3 Textové části Díla připravuje Dodavatel dle podkladů poskytnutých Klientem. Dodavatel neodpovídá za obsah a jazykovou správnost dodaných podkladů.

9.2.4 Dodavatel je oprávněn s předchozím souhlasem Klienta užívat díla, která vznikla nebo vzniknou při plnění této smlouvy, k vlastním propagačním účelům, a to ve formě referencí.

9.2.5 Klient uděluje Dodavateli svolení k umístění autorského kreditu v podobě logotypu Dodavatele v rámci webové prezentace nebo aplikace. Kredit bude zároveň hypertextovým odkazem na WWW prezentaci Dodavatele. V případě, že hypertextový odkaz nelze vytvořit nebo jeho vytvoření nemá smysl, je Dodavatel oprávněn ke svému logotypu připojit kontaktní údaje.

9.2.6 Dodavatel poskytuje na dodané Dílo záruční dobu 6 měsíců. Záruční doba počne běžet prvním dnem následujícím po předání Díla.

9.2.7 Dodavatel se zavazuje dodat Klientovi plně funkční Dílo odpovídající popisu v Uživatelském zadání. V případě problémů, které nastanou po předání Díla a budou způsobeny chybou dodaného Díla, se Dodavatel zavazuje chyby bezplatně v rámci záruky odstranit.

9.2.8 Za chybu, na kterou se vztahuje záruka, se považuje pouze taková chyba, kdy problém není vyvolán neodbornou manipulací, či chybou software nebo hardware dodaného třetími osobami. Záruka se nevztahuje na chyby Díla způsobené neodvratitelnými událostmi a vyšší mocí a zasahováním klienta do zdrojových souborů během záruční doby.

9.2.9 Dodavatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí při řešení možných chyb v dodaném Díle. Termín dokončení záruční opravy bude konzultován s kontaktní osobou Klienta.

9.2.10 Dojde-li k závadě, na niž se vztahuje výše zmíněná záruka a pokud bude Dodavateli doručeno písemné oznámení závady nejpozději do 30 dnů po vypršení záruční lhůty, za podmínky, že nahlášená závada byla zjištěna v rámci trvání záruční lhůty, provede Dodavatel opravy pro odstranění této závady nebo nefunkčnosti, nebo Dodavatel po své úvaze provede úpravy nebo nahrazení Díla, kde je závada, a to bez dalších požadavků na Klienta a na vlastní náklady.

9.2.11 Bude-li Smlouva ukončena, Dodavatel se zavazuje upozornit Klienta na opatření potřebná k zamezení vzniku škody hrozící Klientovi nedokončením činností souvisejících se zařizováním předmětu plnění dle Smlouvy. Jestliže tato opatření Klient nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá Dodavatele, aby je učinil, je Dodavatel tomu povinen.

9.2.12 V případě, že dojde k ukončení Smlouvy vyjma důvodu dle bodu 5.3.4. těchto Podmínek, je Dodavatel povinen během výpovědní doby předat Klientovi (nebo jím určenému subjektu) veškeré dosud nepředané části díla, příslušné podklady a zdrojové kódy plnění (html kód stránek, obrázky, animace, hry, registrace domén, databáze atd.), aby bylo možné bez problémů pokračovat ve správě všech v té době aktivních stránek a aplikací. Dodavatel není povinen předávat Klientovi ty zdrojové kódy, které slouží ke zjednodušení či automatizaci plnění a byly vytvořeny jinak než v souvislosti s plněním služeb Dodavatele dle této Smlouvy. Dodavateli přísluší alikvotní část odměny za skutečně provedenou část díla.

9.3 Hosting - práva a povinnosti Klienta

9.3.1 Dodavatel zajistí pro Klienta registraci doménového jména u subjektů oprávněných doménové jméno poskytnout. Majitelem doménového jména resp. práv k němu se stává Klient. Pro účely registrace doménového jména je Klient povinen předložit Dodavateli úplné a pravdivé informace a za tyto informace uvedené v žádosti o registraci domény Klient odpovídá. Veškeré případné náklady spojené s registrací doménového jména včetně registračních poplatků hradí Klient.

Cena za zajištění provozu virtuálního serveru se platí čtvrtletně dopředu.

9.3.2 Klient nebude server zatěžovat nefunkčními skripty či jinak bránit funkcím serveru. Klient nebude provozovat skripty, které by mohly jakkoli poškodit Dodavatele či třetí osobu. Dodavatel je oprávněn přerušit provoz takových skriptů a programů.

9.3.3 Klient odpovídá za informace a materiály, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím serveru. Klient nezneužije služby Dodavatele k uchovávání, prezentaci nebo přenosům informací, které by ohrožovaly bezpečnost státu, jiný veřejný zájem nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Klient se zavazuje, že prostřednictvím serveru nebude prezentovat či šířit informace obsahující násilí v jakékoli podobě a jiné informace v rozporu s dobrými mravy. Rovněž odkazy (link) na takové informace a materiály jsou zakázány.

9.3.4 Klient není oprávněn prostřednictvím svého SMTP účtu provozovaného v rámci provozu serveru rozesílat třetím stranám nevyžádané informace, nevyžádanou hromadnou poštu ("spam") nebo provádět jinou činnost, kterou by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval jejich práva.

9.4 Hosting - práva a povinnosti Dodavatele

9.4.1 Dodavatel bude poskytovat Klientovi služby v oblasti webhostingu, zejména zajistí pro zákazníka zřízení a provoz virtuálního serveru na počítačové síti Internet a registraci a provoz domény. Provozem virtuálního serveru se rozumí zajištění přenosu dat po síti Internet pod protokolem HTTP a zřízení a provoz sjednaného počtu e-mailových schránek.

9.4.2 Dodavatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Klient užíváním názvu domény nebo užíváním názvu adresáře, které jsou již chráněny jako obchodní jméno, jako ochranná známka nebo jiným způsobem chráněny.

9.4.3 Dodavatel zajistí nepřetržitý provoz domény Klienta, tj. zajistí přístup účastníků sítě Internet k www stránkám Klienta, přístup Klienta k jeho e-mailovým schránkám a možnost aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím FTP.

9.4.4 Dodavatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správce systému Klienta nebo v důsledku nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu Internetu. Dodavatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb dle bodu 9.4.1 těchto Podmínek v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení atd.) a v případě neoprávněného zásahu třetích osob do provozu virtuálního serveru.

9.4.5 Dodavatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle bodu 9.4.1 těchto Podmínek. Je-li to možné, informuje Dodavatel Klienta o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení provozu serveru s dostatečným předstihem. Je-li provoz serveru přerušen na déle než 1 den v důsledku závady zaviněné Dodavatelem, snižuje se odměna Dodavatele o poměrnou část připadající na počet dní v měsíci, po které nebyl server v provozu.

9.4.6 Dodavatel není oprávněn zasahovat do obsahu dat vytvořených a uchovávaných Klientem a nahlížet do elektronické pošty Klienta. Ustanovení předchozích vět se nevztahuje na případy, kdy má Dodavatel opačnou povinnost stanovenou zákonem, resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem. V případech nutných zásahů do dat Klienta je Dodavatel povinen provedení zásahu neprodleně oznámit Klientovi.

9.4.7 Dodavatel je oprávněn přerušit provoz serveru nebo zastavit přístup k SMTP účtu, poruší-li Klient některé z ustanovení bodu 9.3.3 až 9.3.5 těchto Podmínek a nezdrží-li se závadné činnosti do 3 dnů po obdržení výzvy Dodavatele na odstranění závadného stavu. Klient odpovídá za škodu vzniklou Dodavateli i třetím osobám v důsledku porušení uvedených ustanovení.

9.4.8 V případě podezření, že Klient porušuje některé z ustanovení bodu 9.3.3 až 9.3.5. těchto Podmínek, je Dodavatel oprávněn přerušit provoz virtuálního serveru.

Zadejte e-mail příjemce:
Vzkaz:
7 + 5 =